1 Tháng Ba, 2024

Tiềm năng thương mại hóa của các sáng chế, GPHI, GPKT của Nhà sáng chế Trần Kiều

Thực tế ở các nước phát triển, việc nâng cao sức mạnh phát triển của nền kinh tế phụ thuộc rất lớn đến yếu tố công nghệ, mà nhân tố quyết định của công nghệ lại là yếu tố sáng tạo của con người được biểu hiện qua các sáng chế, sáng kiến, giải pháp công nghệ,… có khả năng ứng dụng cao vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình từ nghiên cứu khoa học đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thực tế đã chứng minh rằng con người không giới hạn ở trình độ học vấn, giới tính,… đã cho ra đời những sáng kiến, sáng chế, giải pháp công nghệ rất bổ ích, góp phần rất quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hiện nay trên toàn thế giới có hàng triệu thông tin sáng chế không được bảo hộ tại Việt Nam hoặc đã hết thời hạn bảo hộ và có khả năng khai thác phục vụ sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học có khả năng ứng dụng tốt, phát huy được sức sản xuất trong nhân dân, trong đó rất nhiều các sáng kiến, sáng chế, giải pháp công nghệ lại được sản sinh ra trên những hoạt động thực tiễn như: các nông dân trong quá trình sản xuất thực tiễn đã có thể tạo ra các sáng kiến, sáng chế nhằm cải thiện tình trạng sản xuất hiện tại. các sáng chế, GPHI, GPKT của Nhà sáng chế Trần Kiều là những giải pháp trong đời sống thực tiễn có giá trị ứng dụng cao. Những sáng chế này được nghiên cứu từ những nhu cầu của cuộc sống, những sáng chế phù hợp với nhu cầu ứng dụng, đáp ứng được điều kiện của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

error: Content is protected !!