1 Tháng Ba, 2024

Nhiệm vụ, vai trò và trách nhiệm của người dân tham gia xây dựng NTM

 • Xây dựng nông thôn mới là “của dân, do dân, phục vụ lợi ích vì dân”. Do đó, người dân thê hiện vai trò và trách nhiệm:- Tích cực tham gia lao động sản xuất, ứng dụng khoa học – công nghệ nhằm giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng. Hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước.- Có ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau để cải thiện cuộc sống. Tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát động như: ủng hộ giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, hộ gặp khó khăn, thiên tai,.. 

  – Thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; có ý thức đấu tranh với những hoạt động văn hóa không lành mạnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

  – Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ 3; không để trẻ em suy dinh dưỡng, không có bạo lực gia đình; tích cực tham gia bảo hiểm y tế., không để bỏ học giữa chừng; từng người và gia đình không tham gia các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, chấp hành tốt Luật Giao thông khi tham gia giao thông; tích cực tham gia phong trào”Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”.

   

  – Chỉnh trang nơi ở của gia đình và vận động người khác cùng tham gia để nhà ở sạch đẹp, có nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch, trong nhà có treo ảnh Bác Hồ; cải tạo cảnh quan sân, vườn sạch đẹp, làm cột cờ và hàng rào trước cữa nhà.

  – Tích cực tham gia và vận động người khác không xả chất thải, nước thải trực tiếp ra môi trường và phải thu gom, xử lý theo quy định; bố trí chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (nếu có) đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Tích cực tham gia phong trào trồng cây, giữ gìn đường phố sạch – đẹp, tạo cảnh quan nông thôn xanh – sạch – đẹp.

  – Tham gia và vận động người khác cùng tham gia xây dựng nông thôn mới và giám sát các hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

  -Thực hiện quyền làm chủ thông qua việc giám sát cán bộ, đảng viên, củng như góp ý với Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể để triển khai thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn.

error: Content is protected !!